Sertifikācijas procedūra

Sertifikācijas procedūras prasības sertifikācijas kategorijai "KLĪNISKAIS PSIHOLOGS"

Bakalaura un maģistra līmeņa izglītība psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā vai arī cita, t. sk. ārzemēs, iegūta izglītība, kas ir atbilstoša maģistra līmenim ar nosacījumu, ka bijusi specializācija klīniskajā psiholoģijā un apgūta atbilstoša programma.

Vismaz 2 gadus pēc maģistra grāda iegūšanas pretendents ir strādājis par psihologu asociācijas atzīta speciālista pārraudzībā un ir piedalījies vismaz 120 stundas grupu (regulāri supervizējot klientu) vai 40 individuālajās supervīzijās.


Sertifikācijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Pieteikums (aizpildītas veidlapas formā) - skat. 1. paraugu

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu

 • CV, akcentējot darba / profesionālo biogrāfiju - skat. 2. paraugu

 • Izvērsts profesionālās darbības apraksts

 • Dokumenti par kvalifikācijas celšanu specialitātē

 • Dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi 

 • Izziņa / atsauksme no supervizora - skat. 3. paraugu

 • Psihologi, kuri maģistra grādu psiholoģijā ir ieguvuši līdz 2005. gadam (ieskaitot) supervizora atsauksmes vietā var iesniegt arī atskaiti par piedalīšanos kovīzijās. Atskaitē ir jāuzrāda datums, kad piedalījies kovīzijā un kad supervīzējis gadījumu.

 • Izziņa par pašterapiju (vismaz 50 individuālās psihoterapijas vai 100 grupu psihoterapijas stundas 
  (ne vairāk kā 2-3 grupu ietvaros) - skat. 4. paraugu

 • Kvīts, kurā ir uzrādīts, ka ir veikta iemaksa par sertifikācijas procedūru LKPA kontā. Par sertifikācijas procedūru var samaksāt arī sertifikācijas komisijas locekļiem dienā, kad notiek sertifikācija. Maksa par sertifikācijas procedūru ir 45 EUR.

 • 2 gadījumu apraksts, no kuriem vismaz vienam ir jābūt psiholoģiskās izpētes gadījumam - skat. gadījumu aprakstu formasGadījumu aprakstus ir jāiesniedz 2 eksemplāros (viens – parastā formā, otrs – elektroniski). Pie psiholoģiskās izpētes gadījuma apraksta ir jābūt pievienotiem psiholoģiskās izpētes protokoliem.

 • Sertifikācijas komisijai ir tiesības pieprasīt arī papildus dokumentus.


Sertifikācijas procedūrā jāstāsta par saviem iesniegtajiem 2 gadījumiem, jābūt gataviem atbildēt uz sertifikācijas komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.