Resertifikācijas nolikums

1. Klīniskais psihologs LKPA sertifikācijas komisijai ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz pieteikumu par resertifikāciju - skat. 1. pielikumu

2. Resertifikācijas pieteikumam pievieno:
  • Izvērstu profesionālās darbības aprakstu par iepriekšējā sertifikāta darbības periodu (Curriculum vitae, LKPA Sertifikācijas komisijas apstiprināta forma) - skat. 2. pielikumu 
  • Dokumentus par kvalifikācijas celšanu specialitātē iepriekšējā sertifikāta darbības laikā

3. Resertifikācijai pieteikušais klīniskais psihologs tiek uzaicināts uz sertifikācijas komisijas sēdi. Nepieciešamības gadījumā sertifikācijas komisijas locekļi klīniskajam psihologam uzdod jautājumus

4. Ja iepriekšējā sertifikācijas darbības periodā ir bijuši brīdinājumi vai LKPA Ētikas komisijā ticis izskatīt iesniegums par psihologa darbības ētikas pārkāpumu, resertifikācijas laikā šiem jautājumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība

5. Lēmumu par jauna sertifikāta piešķiršanu sertifikācijas komisija pieņem, ja klīniskais psihologs ir saņēmis ne mazāk par 100 punktiem - vērtēšanas kritērijus skat. 3. pielikumā

6. Sertifikācijas komisija paziņo savu lēmumu par jauna sertifikāta piešķiršanu/nepiešķiršanu. Sertifikātam piešķir jaunu numuru

7. Sertifikāta nepiešķiršanas gadījumā, sertifikācijas komisijai ir jāpamato savs atteikums